Investors Information

Tel-Aviv, 03/03/2020

The company announces that its subsidiary, which is engaged in the development and production of advanced electronic systems, has signed on a contract with a leading defense OEM for the development and manufacture of models of electronic subsystems in Millimeter Wave technology. The contract amounts to NIS 3.5 millions. The delivery date of the models is expected for Year 2020 The customer stated to the company that after the products have been delivered, continuation orders may be received based on the customer winning tenders.

הנדון: חתימת חוזה משמעותי על-ידי חברה בת בתחום של פיתוח וייצור מערכות אלקטרוניות
החברה מודיעה, כי חברת בת שלה, העוסקת בפיתוח וייצור מערכות אלקטרוניות מתקדמות, חתמה על
  וזה עם לקוח בטחוני מוביל עבור פיתוח וייצור דגמים של תת מערכות אלקטרוניות בתחום הגלים המילימטריים.

היקף החוזה מסתכם בסך של כ 3.5- מיליון שקל. מועד האספקה של הדגמים, קבוע למהלך
שנת 2020 . הלקוח ציין בפני החברה כי לאחר הספקת המוצרים, עשויות להתקבל הזמנות המשך המותנות
.בזכיית הלקוח במכרזים שונים בהם הוא משתתף.
הערכות החברה בדוח מיידי זה, לגבי מועד אספקת הדגמים והמשך הזמנות מטעם הלקוח, הינם בגדר
מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 8691- המתבסס, על המידע הידוע לה נכון
למועד דוח זה, ואשר עשוי להשתנות בשל היותן תלוי, בין היתר, באירועים ובגורמים אשר אינם בשליטת החברה.

Announcements

Tel-Aviv, 29/01/2024

 אס. טי. ג'י. אינטרנשיונל בע"מ ("החברה")
הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה
ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים
ביום ב', 4 במרץ 2024 , בשעה 14:00 , במשרדי החברה – דרך השלום 53 ("בנין הורד" – קומה 13)

גבעתיים. אסיפה נדחית, ככל ותידרש, תתקיים ביום ב', 11 במרץ 2024 , באותה השעה ובאותו המקום .
על סדר יומה של האסיפה הנושאים הבאים:
1. בחירה ומינוי של אחד בלבד מבין שני מועמדים לכהונת דירקטור חיצוני בחברה .
המועמדים המוצעים: ( 1) מר אמנון נויבך ; ( 2) מר אברהם (אברשה) בורשטין.
במקרה שיאושר כדין יותר ממועמד אחד, ימונה בפועל רק המועמד אשר קיבל את מירב הקולות באסיפה,
ובלבד שהרוב הקובע לעניין זה יהיה מקרב המצביעים אשר אינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין
אישי באישור המינוי (למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה).

 

המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתפות והצבעה באסיפה הינו יום ב', 5 בפברואר, 2024 .
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.
המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו עד ארבע ( 4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
לפרטים נוספים, ראו דיווח מיידי שפורסם על ידי החברה ביום 29 בינואר, 2024 (מס' אסמכתא: 2024-011187-10)
הניתן לעיון באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה
לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.maya.tase.co.il .
–––––––
בכבוד רב,
אס. טי. ג'י. אינטרנשיונל בע"מ

 

Solutions

Technology

Group

.

.

.